facebook youtube
Pozn.: ZPRÁVA JE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNA

24. 3. 2020 - Pokyny ke správné manipulaci s rouškami

Zacházení s šitými rouškami

V přiložených dokumentech níže je podrobný popis a grafické znázornění, jak se o roušku starat a jak ji uchovávat. Prosíme, seznamte se s těmito dokumenty a uvedené zásady dodržujte, abyste ochránili nejen sebe, ale hlavně vaše kolegy v zaměstnání a vaši rodinu i ostatní, se kterými se setkáte.

POKYNY K ÚDRŽBĚ OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ ROUŠKY

20. 3. 2020 - Postup správného mytí a dezinfekce rukou

Postup správného mytí a dezinfekce rukou

Důkladné a časté mytí a dezinfekce rukou je nejdůležitějším prostředkem ochrany proti šíření koronaviru. Postup správného mytí a dezinfekce rukou je níže na přiloženém plakátu. Prosíme seznamte se uvedeným postupem a důsledně jej dodržujte.

19. 3. 2020 - Nařízení o povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest

V návaznosti na usnesení Vlády ČR týkající se používaní ochranných prostředků dýchacích cest (s účinností od 19. 3. 2020 od 00:00 hod.) upozorňujeme, že toto nařízení se týká také pobytu v zaměstnání!

Všichni zaměstnanci jsou nyní povinni se pohybovat v areálu SQS (vnitřní i venkovní prostory) výhradně se zakrytými ústy a nosem.

Účelem tohoto opatření je zabránit šíření kapének koronaviru. Bez ochranných prostředků dýchacích cest se dle usnesení vlády můžeme pohybovat POUZE DOMA.

Děkujeme všem za pochopení vážnosti situace a dodržování tohoto zákazu vydaného vládou ČR a prosíme všechny vedoucí zaměstnance, aby dodržování důsledně kontrolovali a vyžadovali. Celý text vládního usnesení je uveden níže

Nařízení o povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest

16. 3. 2020 - Opatření zavedená v SQS Vláknová optika a.s.

V návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR a v návaznosti na rozhodnutí a doporučení vlády ČR přistupujeme k následujícím opatřením:

 • pokud na sobě pociťujete příznaky podobné běžné chřipce, jako jsou zvýšená teplota, kašel, dušnost, únava, bolest svalů, dýchací obtíže, obraťte se na svého lékaře a postupujte dle jeho pokynů; v žádném případě nechoďte do zaměstnání a tuto skutečnost neprodleně oznamte svému nadřízenému
 • zjevně nemocní zaměstnanci budou neprodleně odesláni ke svému ošetřujícímu lékaři
 • pokud vám byla vládním opatřením nařízena karanténa, striktně ji dodržujte
 • bude prováděna kontrola tělesné teploty zaměstnanců bezdotykovou formou koordinátorkou pro BOZP nebo vedoucími zaměstnanci
 • s okamžitou účinností se přerušuje výuka AJ a NJ
 • omezení všech školení – nejbližší školení organizované personálním odd. je školení řidičů plánované na 25.3.2020, týká se větší skupiny zaměstnanců, je odloženo, budete kontaktování ohledně dalšího postupu
 • omezení návštěv v budovách SQS na minimální možnou míru; oprav a údržbových prací se toto netýká a opravy a údržba probíhají v nezměněném rozsahu dle potřeb SQS; další výjimky pro návštěvy schvaluje předseda představenstva
 • žádné podávání rukou, dodržování pravidel o kašlání a kýchání
 • omezte všechny pochůzky po areálu SQS na minimum; neshlukujte se, dodržujte rozestupy a vzdálenosti, např. při stravování v jídelně a v kuchyňkách; vedoucí pracovníci dohlédnou na to, aby se v exponovaných časech 14:00, 14:30, 15:30 a 22:00 netvořily fronty u čipovacích terminálů a neshlukovali se zaměstnanci v prostorách šaten; výrobní zaměstnance mohou „pouštět“ již od 13:50, resp. 14:20, resp. 21:50
 • je dočasně umožněno používat pro účely stravování také stoly v prostorách skleněného tunelu (vedle fúzního odd.), kuchyňky u dílny VLS (budova D 1. NP), kuchyňky u vývojové dílny (budova D 2.NP) a kuchyňku ve 3.NP budovy D (tam je mikrovlnka integrovaná přímo ve vestavné troubě)
 • THP zaměstnanci mají dočasně možnost obědvat na svých pracovních místech – operativně bude řešena redistribuce/přikoupení mikrovlnek
 • pravidelně používejte dezinfekci rukou (přípravky umístěné na všech sociálních zařízeních), bude probíhat dezinfekce povrchů ve společných prostorách, na něž se často sahá a vždy po střídání zaměstnanců (ve výrobě) – zajišťuje správa budov

Logo programu podpory - povinna publicitawww.sqs-saurus.cz

SQS Vláknová optika a.s. ve společném projektu s Quittner & Schimek s.r.o. zakládá firemní mateřskou školku resp. dětskou skupinu DS Saurus. Projekt "SQS vzdělávací centrum - DS Saurus" (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015425) získal podporu z Operačního programu Zaměstnanost ve výzvě, která je zaměřena na podporu vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost.

Dětská skupina DS Saurus je plnohodnotné vzdělávací zařízení pro předškolní děti, které bude zapsané do rejstříku dětských skupin Ministerstva práce a sociálních věcí, později dle připravované legislativy do rejstříku škol a školských zařízení. Vedení obou společností se tímto významným krokem rozhodlo podpořit rodiny s malými dětmi, aby jim usnadnilo výkon jejich zaměstnání.

V současnosti se dokončuje kompletní rekonstrukce prostor rodinného domku v Havlíčkově ulici v Nové Pace, kde bude školka umístěna, nedaleko firemního areálu SQS, a již probíhá také výběrové řízení na personál školky. Se zahájením provozu se počítá neprodleně po kolaudaci a splnění všech zákonných povinností (cca jaro 2020).

Děti budou mít k dispozici velmi kvalitně vybavené zázemí s hernami, klidovou místností/místností na spaní, kuchyňkou, jídelnou a učebnou. Bude zde i vlastní uzavřená zahrada s herními prvky. Celoroční provoz bude zajišťovat kvalifikovaný personál podle propracovaného výchovného a vzdělávacího plánu s důrazem na individuální přístup, využití moderních didaktických pomůcek a především rodinnou atmosféru.

Výchovný a vzdělávací program zahrnuje rozmanité činnosti:

 • Aktivní pohyb, umělecké a tvůrčí činnosti, výuku angličtiny, moderní směry vzdělávání (např. prvky Montessori), ekologii, práce na zahrádce (pěstování zeleniny, ovocné stromky, léčivé rostlinky).
 • Rozvoj kreativního, technického a analytického myšlení, logopedii (individuálně) a předškolní přípravu.

Firemní školka bude mít kapacitu 12 dětí s tím, že podle zájmu může být navýšena až na 24 dětí. Zařízení je určené pro předškolní děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Případná volná kapacita bude nabídnuta k využití také dalším firmám, jejichž zaměstnanci o to projeví zájem.

Společnost SQS Vláknová optika, která je zřizovatelem a provozovatelem dětské skupiny Saurus, bude svým zaměstnancům část měsíčního „školkovného“ hradit.

sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg
sqs-vzdelavaci-centrum.jpg

SQS na Photonics West 2020 V týdnu od 1. do 6. února 2020 se v San Francisku koná SPIE Photonics West - týden mezinárodních konferencí a doprovodných výstav z oborů fotoniky a laserové techniky. Součástí akce jsou tři konference BiOS, LASE, OPTO a dva veletrhy BiOS Expo a Photonics West Exhibition, kterých se účastní odborníci a firmy specializující se na nejrůznější fotonické a optické technologie od laserů a dalších světelných zdrojů přes kamery, optiku a vysokorychlostní zobrazování po optické komunikace, komponenty, zařízení a systémy vláknové optiky.

Společnost SQS Vláknová optika se zúčastní výstavy Photonics West, kde bude prezentovat svoje výrobky a vývojové a výrobní služby. K nejzajímavějším produktům SQS, které pocházejí z vlastního vývoje, patří různé typy optických vláknových svazků. Jejich konstrukce je navržena tak, aby byly schopny přenášet optické signály s velmi vysokým výkonem. Vláknové svazky obsahují až 10 000 i více optických vláken a mohou sloužit například ve formě speciálních propojovacích kabelů pro přenos laserových paprsků s vysokou energií.

Lasery se dnes používají v mnoha průmyslových odvětvích k řezání, svařování, vrtání a dalších aplikacích. Zajímavou aplikací laserů je např. zpevňování povrchu mechanických dílů – jedná se o tzv. „laserové kuličkování“, kdy práci vystřelovaných kuliček při zhutňování povrchu materiálu a tím zvyšování mechanické odolnosti daného dílu převzaly silné laserové pulzy. Pro „laserové kuličkování“ i jiné aplikace je výhodné, aby se laserová hlava mohla pohybovat kolem zpracovávaného dílu, což lze zajistit pouze propojením zdroje laserových paprsků a laserové hlavy speciálním optickým kabelem, který je schopen potřebné vysoké energie laserových paprsků přenést. Díky vlastnímu řešení vláknových svazků se SQS otevírá velmi zajímavá oblast trhu s laserovou technikou.

Na Photonics West SQS představí i další produkty z vlastního vývoje. Patří k nim i různé typy vláknových polí včetně řešení s velmi nízkým profilem, které bylo vyvinuto pro připojení optických vláken přímo k fotonickým aktivním prvkům na deskách plošných spojů.

Photonics West 2020
Photonics West 2020
Photonics West 2020

Šťastné a veselé Vánoce 2019Vážení obchodní přátelé, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovní úspěchů.

Zároveň děkujeme za spolupráci v roce 2019 a těšíme se na její pokračování a další rozvoj v roce 2020.

SQS Vláknová optika a.s.

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Jičin 2019

V období od 4. října do 16. listopadu 2019 se v okresních městech Královéhradeckého kraje uskuteční již pátý ročník Prezentací středních škol a zaměstnavatelů pořádaný Krajskou hospodářskou komorou a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

Společnost SQS Vláknová optika se již tradičně účastní Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Jičíně. Akce se koná 18. – 19. října v Masarykově divadle v pátek od 9 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Zájemci se u stánku SQS Vláknová optika dozví informace o firmě, produktech a jejich aplikacích, moderních technologiích, pracovních pozicích a pracovním prostředí a v neposlední řadě také o možnostech jejich uplatnění v souvislosti s oborem, který studují.

Aktuální informace o Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů najdete na www.vybirampraci.cz.

Talenty pro firmy 2019

24. září proběhlo okresní kolo soutěže Talenty pro firmy 2019. Soutěž pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a jejím cílem je podpořit polytechnické vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů. Jednotlivé týmy tvoří tři žáci základní školy, tři studenti střední školy, pedagog a celý tým vede jako kapitán odborník z praxe.

Letos již 4. ročník této soutěže se konal na Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Nové Pace. Utkaly se tři osmičlenné týmy, které tvořili žáci páté třídy Základní školy v Komenského ulici, studenti druhého ročníku hostitelské Střední školy strojírenské a elektrotechnické a zástupci tří významných zaměstnavatelů – Seco Industries, s.r.o., Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a SQS Vláknová optika a.s. Soutěžním úkolem bylo sestavit model z polytechnické stavebnice připravený výhradně pro tuto soutěž.

Vítězem se stal tým společnosti SQS Vláknová optika a.s. vedený ing. Milošem Dolejším a zajistil si tak postup do krajského kola, které se uskuteční 15. listopadu v Hradci Králové.

Talenty pro firmy 2019

Veletrh prace Jicin 2019

5. 9. 2019 se společnost SQS Vláknová optika zúčastní Veletrhu práce v Jičíně. Zájemci o zaměstnání se zde na stánku SQS mohou dozvědět potřebné informace o firmě i aktuálních pracovních příležitostech.

Veletrh práce se koná v jičínském hotelu Tammel od 10 do 15 hodin (ne na zimním stadionu, kde se původně měl konat).

Feedthrough M16

 

QS nabízí mnoho typů vakuových a tlakových průchodek s optickým vláknem. Adaptérová optická průchodka M16 byla optimalizována pro aplikace ve vysokém vakuu. Toto řešení je vhodné pro stěny silné od 7mm do 13mm s otvorem o průměru od 16.5mm do 17mm.

Lze využít mnoha odvětvích jako jsou vojenské aplikace, ropní průmysl a vakuová technika a další. Optická průchodka je plně demontovatelné, kanál může být snadno nahrazen. SQS si vyvinula svoji vlastní technologii pro zatěsňování vláken.

Tato technologie dovoluje pracovat s mnoho různými typy vláken včetně vláken udržující polarizaci.

Poděkování předsedy představenstva za dlouholetou práci pro SQS Vláknová optika a.s.

Jindřišku Švecovou jsem osobně přijímal do firmy v červnu 2000. Nastoupila do obchodního oddělení na pracovní pozici exportní manažer.

Po krátké  době se profilovala jako velice  kreativně smýšlející zaměstnanec a stala se nepostradatelnou součástí týmu oddělení prodeje. Od roku 2002 pracovala na pozici referent rozvoje a strategie. Jindřiška se aktivně podílela na důležitých rozhodnutích při směřování rozvoje společnosti SQS Vláknová optika.

Nemalou měrou se podílela  na navázání a udržování velice úspěšného projektu s kanadskou firmou JDS Uniphase. Tato spolupráce se světovým lídrem v oblasti komponentů pro významné výrobce telekomunikačních zařízení naši společnost velmi posunula. Stali jsme se významným  dodavatelem optických komponentů pro infrastrukturu optických přenosových systémů.

V roce 2003 jsme navázali  spolupráci s anglickou firmou Sifam (nyní Gooch & Housego), se kterou jsme uzavřeli kontrakt na výrobu optických komponentů do oblasti letectví a telekomunikací. Od roku 2004 jsme začali pro potřeby této společnosti vyrábět a dodávat také optické komponenty pro podmořské přenosové systémy. Jindřiška velkým dílem přispěla k úspěchu této již mnoho let trvající spolupráce. Od prvopočátku do dnešního dne se podílela jak  na tvorbě smluv a nastavování podmínek spolupráce, tak na každodenní komunikaci a udržování nadstandardních vztahů s firmou Gooch & Housego.

Jindřiška vždy pracovala svědomitě, zodpovědně, iniciativně, s vysokou odborností a s velkým pracovním nasazením.

Chtěl bych tímto poděkovat Jindřišce za více než 19 let tvůrčí činnosti a skvělé práce pro SQS. Výsledky jejího pracovního úsilí přispěly k dobrému jménu naší společnosti.

Přejeme Jindřišce Švecové pevné zdraví, stálou životní pohodu a spokojenost v soukromém i dalším profesním životě.

S úctou

Wilhelm Quittner

Předseda představenstva společnosti SQS Vláknová optika a.s.

mestodeti01

 

Společnost SQS Vláknová optika podpořila příměstský tábor „Přeshraniční město dětí", který se konal v Domě dětí a mládeže Stonožka v Nové Pace ve dnech 23. - 26. 7. 2019. Jedná se o projekt pro děti z obou stran česko–polské hranice. Mladí účastníci příměstského tábora poznávají pracovní, společenský a občanský život dospělých. Součástí každodenních aktivit dětí byla také „hra na zaměstnání“. Za dobrou práci v zaměstnání děti dostávaly mzdu v táborové měně „tauron“. Za vydělané peníze pak mohly nakupovat v táborovém obchodě a cukrárně, nebo si je mohly uložit do banky a šetřit na dražší věc.

Na pracovišti „Konstruktér“, které připravila a provoz zajišťovala společnost SQS Vláknová optika, děti vydělávaly taurony za výrobu LED lampiček (resp. světelných fontánek) z plastového optického vlákna. Vyrobené lampičky si navíc odnesly jako dárek. V průběhu 4denního tábora se na pracovišti SQS vystřídalo přes 200 dětí.

Přeshraniční město dětí
Přeshraniční město dětí
Přeshraniční město dětí
Přeshraniční město dětí

LASER World of PHOTONICS 2019Ve dnech 24. – 27. června 2019 se SQS představí na veletrhu Laser World of Photonics v Mnichově.  Laser je přední světový veletrh a kongres se zaměřením na fotonické komponenty, systémy a aplikace. Veletrh spojuje oblasti výzkumu a fotonického průmyslu s cílem podpořit využití a další rozvoj fotonických řešení.

SQS zde bude prezentovat své současné portfolio produktů a služeb z oblasti vláknové optiky, optoelektroniky a mikroobrábění. Zaměří se přitom hlavně na nové optické vláknové komponenty pocházející z vlastního vývoje. K těm nejzajímavějším určitě patří laserové propojovací kabely pro přenos laserových paprsků s vysokou energií, které se vyrábí speciální technologií vytvořením svazků až několika tisíc optických vláken. Dalšími zajímavými produkty jsou např. různé typy vláknových polí včetně řešení s velmi nízkým profilem, které bylo vyvinuto pro připojení optických vláken přímo k polovodičovým optickým součástkám na deskách plošných spojů, nebo optické vláknové průchodky, které umožňují instalaci optického vlákna a přenos optických signálů mezi prostředími s vysokým tlakovým rozdílem, např. od senzorů umístěných ve vakuu nebo naopak v prostředí s vysokým tlakem.

Přijďte se k nám na stánek číslo 235 v hale B3 podívat, budete vítáni! 

 

LASER World of PHOTONICS 2019
LASER World of PHOTONICS 2019
LASER World of PHOTONICS 2019
LASER World of PHOTONICS 2019

 

25 let SQS Ve firemním areálu SQS v centru Nové Paky bude od 10 do 22 hodin probíhat pestrý zábavný program pro děti i dospělé a k dispozici budou také stánky s občerstvením. Program zahrnuje prohlídky firmy s průvodcem, dětskou herní zónu a dílničky, vystoupení dětských souborů, divadélko, kouzelníka, provazochodce, akrobacii na šálách a atraktivní hudební program, ve kterém odpoledne vystoupí dětská dívčí skupina Lollipopz a večer pak Walda Gang, Schelinger revival a Wohnout. Posledním bodem programu bude velkolepý ohňostroj.

Společnost SQS Vláknová optika si uvědomuje, že jejím hlavním kapitálem jsou její zaměstnanci. Protože výroba SQS stojí na inovacích a vývoji nových komponentů často na zakázku, firma musí disponovat silným vývojovým oddělením, špičkovými technologiemi a kvalitní výrobou, která se opírá o znalosti, dovednosti a zručnost lidí, kteří ve firmě pracují.

A tak především se svými zaměstnanci a s jejich rodinami chce SQS důstojně oslavit své pětadvacetiny.

Vítáni samozřejmě budou i všichni ostatní z Nové Paky a blízkého i vzdáleného okolí.

Přijďte, jste srdečně zváni!

 

 

 

 

 

 

 

 

planarni technologieV roce 2019 oslaví akciová společnost SQS Vláknová optika 25 let od svého založení.

Za čtvrtstoletí existence si firma vybudovala velmi dobré jméno u nás i v zahraničí v oblasti vývoje a výroby komponentů vláknové optiky a optoelektroniky pro nejrůznější zařízení a systémy pracující s optickými signály a daty.

Od prvních několika zaměstnanců pracujících v jedné místnosti jejich počet postupně narostl až na současných téměř 300 a areál SQS v centru Nové Paky dnes tvoří několik budov s čistými výrobními prostory a moderními technologiemi.

Od počáteční výroby optických propojovacích kabelů s jedním typem konektorové technologie (s aktivním středěním vlákna společnosti Diamond) a výhradním zaměřením na telekomunikace se sortiment podstatně rozšířil. Současná škála komponentů vyráběných v SQS pochází z velké části z vlastního vývoje a uplatňuje se i v mnoha dalších oborech. K hlavním produktům firmy v oblasti vláknové optiky patří propojovací kabely s optickými konektory, optické děliče pro rozdělení optického signálu do mnoha výstupních vláken, laserové propojovací kabely pro přenos laserových paprsků s vysokou energií, optická vláknová pole, vláknové průchodky a další produkty, např. pro aplikace v optických telekomunikačních sítích, datových centrech, měřicí a senzorové technice a další aplikace napříč průmyslovými sektory včetně letectví, obrany, lékařství, strojírenství nebo podmořských komunikací.

Z oblasti optoelektroniky jsou hlavním produktem SQS speciální svítivé diody LED s integrovanou optickou čočkou pro různé druhy osvětlení v automobilech, a osvětlovací moduly obsahující větší počet čipů LED, optiku a případně také inteligentní řízení světelných parametrů.

Výsledné produkty SQS jsou často kombinací řešení z oborů optiky, přenosu signálů po optických vláknech a optoelektroniky, ale v neposlední řadě také přesné mechaniky, protože návrh konstrukce a přesná výroba mechanického dílu jsou pro celkové řešení neméně důležité. Proto také firma v poslední době výrazně investovala do přesného laserového a CNC obrábění.

Společnost SQS Vláknová optika vidí svoji budoucnost v dalším rozvoji stávajících předností firmy a její schopnosti nabídnout zákazníkům ucelené služby od technického vývoje a konstrukčního návrhu přes vývoj a výrobu prototypů po vývoj výrobních procesů a zajištění sériové výroby.

SQS si je vědoma, že hlavním kapitálem společnosti jsou především lidé, kteří ve firmě pracují. Jejich znalosti a dovednosti ve spojení se špičkovými technologiemi jsou klíčové pro nalezení řešení a následnou výrobu. Protože výroba SQS stojí na inovacích a vývoji nových komponentů často na míru podle požadavků zákazníků, firma musí disponovat silným vývojovým oddělením, které v současnosti čítá na 60 inženýrů včetně čtyř absolventů doktorského studia. Podpora zaměstnanců při dalším vzdělávání i jejich samostatné vědecké práci je v tomto ohledu samozřejmostí.

Společnost chce dále rozvíjet spolupráci se středními a vysokými školami, pokračovat ve spolupráci s odborníky z českých i zahraničních výzkumných organizací, ale také dávat příležitost všem, koho zaměření firmy oslovilo, dává jim smysl a mají zájem podílet se na inovativních řešeních a výrobě postavené na moderních technologiích.

Přejme společnosti SQS Vláknová optika, ať se jí i nadále daří uskutečňovat její plány, překonávat překážky a úspěšně pokračovat v cestě, která započala před 25 lety.