facebook youtube

SQS Vláknová optika nabízí kompletní řešení připojení optického vlákna k anténě. Tradiční bezdrátové sítě nejsou schopné pokrýt neustále rostoucí požadavky na datový provoz. Je nezbytné jejich připojení na optickou páteřní síť tak, aby splňovaly technické požadavky pro implementaci sítí nové generace (4G/LTE). Řešení SQS je plně modulární, a tedy jednoduše přizpůsobitelné konkrétním požadavkům zákazníka. Díky komplexnosti řešení vč. přizpůsobení potřebám zákazníků je instalace těchto kabelů nenáročná a mohou ji vykonávat osoby s minimálním proškolením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odolné optické přípojky SQS Vláknová optika nabízí řešení robustních přípojek optickými vlákny, které zajišťují odolnost proti nepříznivému počasí a drsnému prostředí, a jsou tedy ideální pro venkovní instalaci, např. připojení optického vlákna k anténě, připojení zabezpečovací technologie apod. Produktová řada zodolněných komponentů pro náročná prostředí zahrnuje konektory, zásuvky, rozvaděče, kabelové bubny, kabely odolné UV záření a se samozhášecím pláštěm.

 

 

 

 

 

 

 

10letá záruka SQS poskytuje záruku 10 let na montované konektory s keramickou, vícevrstvou a vícevláknovou ferulí zakoupené od července 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 1. 1. 2014 se společnost SQS Vláknová optika stala členem organizace EPIC. EPIC je průmyslové sdružení, které podporuje udržitelný rozvoj organizací pracujících v oblasti fotoniky v Evropě. Členové EPIC pokrývají široké spektrum produktů a služeb na bázi fotoniky: LED osvětlení, fotovoltaika a solární energie, fotonické integrované obvody, optické a optoelektronické komponenty, lasery, snímače, zobrazovací displeje, projektory, optické vlákno, a další technologie související s fotonikou. V současné době EPIC sdružuje více než 120 firem a organizací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF 2014 Příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v novém roce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQS Vláknová optika získala cenu Technologické agentury České republiky za originalitu řešení v projektu „Optický paketový přepínač“. SQS na projektu spolupracovala s Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR a s ČVUT Praha.
Ocenění získali tři nejlepší projekty aplikovaného výzkumu, které byly realizovány s podporou Technologické agentury ČR a skončily v roce 2012 nebo 2013. Cena byla udělena ve třech kategoriích – originalita řešení, užitečnost řešení, řešení pro kvalitu života. Komise složená ze zástupců výzkumné a kontrolní rady TA ČR, předsednictva TA ČR a nezávislých expertů vybírala ze 194 projektů.
Ceny byly řešitelům úspěšných projektů předány 4. prosince 2013 na slavnostním společenském setkání nazvaném „Setkání s perspektivami – Cena TA ČR“ pořádaném Technologickou agenturou ČR u příležitosti 4. výročí jejího založení. Setkání se uskutečnilo v Nové budově Národního muzea, za přítomnosti významných reprezentantů výzkumu, vývoje a inovací v ČR a známých osobností.
Za SQS cenu přebíral vedoucí projektu ing. Michael Písařík.
Podrobnosti ze slavnostního večera vč. videa představujícího oceněné projekty a firmy, naleznete na webu Technologické agentury ČR: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/251-ceny-ta-cr-2013-udeleny.html

 

 

 

Strategies in Light Europe 2013 Strategies in Light Europe - konference s doprovodnou výstavou se zaměřením na nové trendy, technologie, komponenty, zařízení a systémy na trhu osvětlovací techniky, která se konala 19-21.11. 2013 v Mnichově. SQS zde představovala svoji platformu inteligentních zdrojů světla ve formě hybridních integrovaných obvodů a jejich výroby zapouzdřováním čipů na úrovni waferu. SQS přitom staví především na zkušenostech ze sériové výroby optoelektronických komponentů. Hlavní předností řešení SQS je zvolená forma hybridního integrovaného obvodu složeného z čipů jednotlivých součástek zajišťující nejenom kompaktnost pokud jde o rozměry, ale také vysokou spolehlivost a životnost, a v neposlední řadě i velkou flexibilitu pro návrh a výrobu nejrůznějších modifikací těchto zdrojů LED osvětlení podle požadavků zákazníků.

 

Strategies in Light Europe 2013
Strategies in Light Europe 2013
Strategies in Light Europe 2013
Strategies in Light Europe 2013
Strategies in Light Europe 2013
Strategies in Light Europe 2013
Strategies in Light Europe 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Productronica 2013SQS Vláknová optika bude ve dnech 12.-15.11. prezentovat své výrobní služby a související produkty na veletrhu Productronica v Mnichově.

Prezentace SQS se zaměří především na nově zaváděnou výrobu kompaktních zdrojů světla LED ve formě hybridních integrovaných obvodů. Jedná se o nový koncept konstrukce a výroby modulů LED umožňující zákaznické modifikace elektro-optických i mechanických parametrů a jejich výrobu díky flexibilitě vyvinutých výrobních procesů a příslušné výrobní linky. Prezentaci SQS najdete ve společné expozici České republiky v hale B2 stánek číslo 185. Budete vítáni.

 

Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013

 

Poptávková dokumentace Vážená paní, vážený pane Dovolujeme si Vaši firmu oslovit za účelem vypracování cenové nabídky (včetně termínu možného dodání) na sestavu: Zdroj superkontinua. Zároveň Vás žádáme o prokázání splnění kvalifikace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách §53 odstavce 1. čestným prohlášením obsahující tyto body: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Požadované minimální technické parametry sestavy: 1. Pokrytí vlnových délek od 500 do 2300nm. 2. Minimální spektrální hustota výkonu v celém rozsahu 0.5mW/nm. 3. Možnost přímého napojení optického vlákna bez nutnosti následného pořízení dalšího mezistupně. Zde je tolerovatelná i oddělená justační jednotka (sada jednotek) s účinností navázání nad 10% do jednovidového vlákna. Nemělo by být realizováno dělicím filtrem. 4. Možnost ladění opakovací frekvence pulzního laseru zdroje. Maximální cílová cena: 1 200 000 Kč Kritérii výběru jsou minimální požadované technické parametry uvedené výše (40%), dodací podmínky (10%) a nabízená cena (50%). Je možné podat i více variant řešení. Nákup této sestavy spadá dle zákona o veřejných zakázkách do kategorie: Podlimitní veřejná zakázka - dodávky a služby - cena bez DPH je vyšší než 1 mil Kč a nižší, než limit stanovený nařízením vlády (aktuálně se jedná o 5.010 tis. Kč). Vaši nabídku včetně příloh očekáváme nejpozději do 29.10.2013 v tištěné či elektronické formě na adresu: Ing. Michael Písařík SQS Vláknová optika a.s. Komenského 304 509 01 Nová Paka email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. O výsledku výběru budete vyrozuměni do 1.11.2013. Nová Paka, 13.10.2013 Ing. Michael Písařík Předseda komise pro hodnocení nabídek

 

Elektrotechniek 2013, Utrecht SQS připravuje do výroby novou skupinu produktů nazvanou FireFly, se kterou vstoupí na trh komponentů osvětlovací techniky na bázi technologie LED. V projektu "Inteligentní světlo" SQS představuje koncept řešení inteligentních osvětlovacích modulů LED a jejich výroby. V jednom pouzdře jsou zahrnuty veškeré komponenty nezbytné pro aplikace technologie vysokovýkonných LED v osvětlovací technice včetně obvodů zajišťujících určitou inteligenci těchto zdrojů osvětlení. Designérům, výrobcům, případně dalším uživatelům zabývajícím se řešením nejrůznějších aplikací osvětlení LED pak již stačí pouze připojit k LED modulům společnosti SQS buď stejnosměrné napájecí napětí (v případě modulů typu FF-01), nebo přímo střídavé síťové napětí 230 V (v případě modulů typu FF-02). Využitím moderních technologií zapouzdřování komponentů SQS nabízí velice kompaktní řešení v podobě hybridních integrovaných obvodů. Koncept modulů i jejich výroby je navržen tak, aby umožňoval maximální využití možnosti vyrábět různě modifikované LED moduly podle požadavků zákazníků zejména s ohledem na elektro-optické parametry. Řešení LED modulů společnosti SQS je postaveno především na dlouholetých zkušenostech SQS v oblasti vývoje komponentů, vývoje procesů a sériové výroby optoelektronických komponentů.

Elektrotechniek 2013, Utrecht
Elektrotechniek 2013, Utrecht
Elektrotechniek 2013, Utrecht
Elektrotechniek 2013, Utrecht

 

 

 

Poptávkové řízení na nákup sestavy: Zdroj superkontinua Vážená paní, vážený pane. Dovolujeme si Vaši firmu oslovit za účelem vypracování cenové nabídky (včetně termínu možného dodání) na sestavu: Zdroj superkontinua. Zároveň Vás žádáme o prokázání splnění kvalifikace. Požadované minimální technické parametry sestavy: Pokrytí vlnových délek od 500 do 2300 nm. Minimální spektrální hustota výkonu v celém rozsahu 0,5 mW/nm. Možnost přímého napojení optického vlákna bez nutnosti následného pořízení dalšího mezistupně. Zde je tolerovatelná i oddělená justační jednotka (sada jednotek) s účinností navázání nad 10% do jednovidového vlákna. Nemělo by být realizováno dělicím filtrem. Možnost ladění opakovací frekvence pulzního laseru zdroje. Maximální cílová cena: 1 200 000 Kč Kritérii výběru jsou minimální požadované technické parametry uvedené výše (40%), dodací podmínky (10%) a nabízená cena (50%). Je možné podat i více variant řešení. Nákup této sestavy spadá dle zákona o veřejných zakázkách do kategorie: Podlimitní veřejná zakázka - dodávky a služby - cena bez DPH je vyšší než 1 mil. Kč a nižší, než limit stanovený nařízením vlády (aktuálně se jedná o 5.010 tis. Kč). Vaši nabídku očekáváme nejpozději do 20. 9. 2013 v tištěné či elektronické formě na adresu: Ing. Michael Písařík SQS Vláknová optika a.s. Komenského 304 509 01 Nová Paka E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. O výsledku výběrového řízení budete vyrozuměni do 20. 10. 2013. Nová Paka, 6. 8. 2013 Ing. Michael Písařík Předseda komise pro hodnocení nabídek

Poptávkové řízení

 

SQS připravuje do výroby novou skupinu produktů nazvanou FireFly, se kterou vstoupí na trh komponentů osvětlovací techniky na bázi technologie LED. V projektu "Inteligentní světlo" SQS představuje koncept řešení inteligentních osvětlovacích modulů LED a jejich výroby. V jednom pouzdře jsou zahrnuty veškeré komponenty nezbytné pro aplikace technologie vysokovýkonných LED v osvětlovací technice včetně obvodů zajišťujících určitou inteligenci těchto zdrojů osvětlení. Designérům, výrobcům, případně dalším uživatelům zabývajícím se řešením nejrůznějších aplikací osvětlení LED pak již stačí pouze připojit k LED modulům společnosti SQS buď stejnosměrné napájecí napětí (v případě modulů typu FF-01), nebo přímo střídavé síťové napětí 230 V (v případě modulů typu FF-02). Využitím moderních technologií zapouzdřování komponentů SQS nabízí velice kompaktní řešení v podobě hybridních integrovaných obvodů. Koncept modulů i jejich výroby je navržen tak, aby umožňoval maximální využití možnosti vyrábět různě modifikované LED moduly podle požadavků zákazníků zejména s ohledem na elektro-optické parametry. Řešení LED modulů společnosti SQS je postaveno především na dlouholetých zkušenostech SQS v oblasti vývoje komponentů, vývoje procesů a sériové výroby optoelektronických komponentů.

Osvětlovací LED moduly FireFly od SQS
Osvětlovací LED moduly FireFly od SQS

 

 

 

 

 

 

Strategies in Light, Santa Clara, USA Společnost SQS se zúčastnila konference a výstavy Strategies in Light 2013. Akce je zaměřena na prezentaci aktuálních trendů v oblasti komponentů, standardů, měření, a dalších souvisejících řešení pro aplikace v průmyslu osvětlovací techniky. Strategies in Light se již 14 let věnuje každému segmentu trhu LED / SSL (Solid State Lighting). Konference s doprovodnou výstavou se zaměřuje především na žhavá témata průmyslu osvětlovací techniky, včetně diskusí o řešení a praktických přístupech k aktuálním otázkám a problémům. SQS jako výrobce komponentů vláknové optiky a optoelektroniky se chystá využít svých dlouholetých zkušeností, a v projektu Inteligentní světlo realizuje zavedení výroby vlastního řešení LED hybridního integrovaného obvodu pro aplikace v osvětlovací technice.

Strategies in Light, Santa Clara, USA
Strategies in Light, Santa Clara, USA
Strategies in Light, Santa Clara, USA