facebook youtube

Productronica 2013SQS Vláknová optika bude ve dnech 12.-15.11. prezentovat své výrobní služby a související produkty na veletrhu Productronica v Mnichově.

Prezentace SQS se zaměří především na nově zaváděnou výrobu kompaktních zdrojů světla LED ve formě hybridních integrovaných obvodů. Jedná se o nový koncept konstrukce a výroby modulů LED umožňující zákaznické modifikace elektro-optických i mechanických parametrů a jejich výrobu díky flexibilitě vyvinutých výrobních procesů a příslušné výrobní linky. Prezentaci SQS najdete ve společné expozici České republiky v hale B2 stánek číslo 185. Budete vítáni.

 

Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013
Productronica 2013

 

Poptávková dokumentace Vážená paní, vážený pane Dovolujeme si Vaši firmu oslovit za účelem vypracování cenové nabídky (včetně termínu možného dodání) na sestavu: Zdroj superkontinua. Zároveň Vás žádáme o prokázání splnění kvalifikace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách §53 odstavce 1. čestným prohlášením obsahující tyto body: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Požadované minimální technické parametry sestavy: 1. Pokrytí vlnových délek od 500 do 2300nm. 2. Minimální spektrální hustota výkonu v celém rozsahu 0.5mW/nm. 3. Možnost přímého napojení optického vlákna bez nutnosti následného pořízení dalšího mezistupně. Zde je tolerovatelná i oddělená justační jednotka (sada jednotek) s účinností navázání nad 10% do jednovidového vlákna. Nemělo by být realizováno dělicím filtrem. 4. Možnost ladění opakovací frekvence pulzního laseru zdroje. Maximální cílová cena: 1 200 000 Kč Kritérii výběru jsou minimální požadované technické parametry uvedené výše (40%), dodací podmínky (10%) a nabízená cena (50%). Je možné podat i více variant řešení. Nákup této sestavy spadá dle zákona o veřejných zakázkách do kategorie: Podlimitní veřejná zakázka - dodávky a služby - cena bez DPH je vyšší než 1 mil Kč a nižší, než limit stanovený nařízením vlády (aktuálně se jedná o 5.010 tis. Kč). Vaši nabídku včetně příloh očekáváme nejpozději do 29.10.2013 v tištěné či elektronické formě na adresu: Ing. Michael Písařík SQS Vláknová optika a.s. Komenského 304 509 01 Nová Paka email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. O výsledku výběru budete vyrozuměni do 1.11.2013. Nová Paka, 13.10.2013 Ing. Michael Písařík Předseda komise pro hodnocení nabídek

 

Elektrotechniek 2013, UtrechtBetween 30 September and 4 October SQS will present its fiber optic, optoelectronic and LED products, and services of custom-made product development and manufacturing in the Czech Republic national stand at the Elektrotechniek 2013 exhibition in Utrecht, the Netherlands. SQS will focus on presenting the SQS concept for design and manufacture of LED light sources in the form of powerful compact modules (hybrid integrated circuits) that contain all necessary circuitry for operation and control giving the modules some basic intelligence. Besides SQS will introduce a wide range of fiber optic components incl. solutions for applications in harsh operating conditions (aerospace and automotive industries, medical technology, mining, transport, etc.), and SQS services of design, development and production of custom-made solutions. We welcome you to visit our stand which is part of the Czech National Agency CzechTrade booth (No. 10.A015).

Elektrotechniek 2013, Utrecht
Elektrotechniek 2013, Utrecht
Elektrotechniek 2013, Utrecht
Elektrotechniek 2013, Utrecht

 

 

 

Demand for Purchase of Supercontinuum Source We would like to address companies in order to produce a quotation (including date of delivery) for a Supercontinuum Source. At the same time, we ask for proof of qualification. The required minimal technical parameters: Coverage of wavelengths from 500 to 2300 nm. Minimal power spectral density in the whole range: 0.5 mW/nm. Possibility of direct connection of optical fibers without any intermediate unit. It is tolerable to use separate adjustable unit (set of units) with binding effect over 10% in single-mode fibers. It should not be realized by a division filter. Tunable repetition rate of the laser pulse source. Maximum targeted price: 1,200,000 CZK The bid evaluation criteria are the required technical parameters mentioned above (40%), delivery conditions (10%) and the offered price (50%). It is possible to submit optional solutions. Purchase of this equipment falls under the Public Procurement Act in category: Below threshold procurement - supplies and services - price without VAT higher than CZK 1 million and lower than the limit set by the government (currently it is 5010 thousands of CZK). Your bid is expected no later than 20 September 2013, in printed or electronic form to the following address: Michael Pisarik SQS Vlaknova optika a.s. Komenskeho 304 509 01 Nova Paka Czech Republic E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. The result of evaluation of tenders will be notified by 20 October 2013. Ing. Michael Pisarik Chairman of the Tenders Evaluation Commission

Announcement of a Call for Bids

 

SQS is preparing production of a new product group called FireFly that is going to enter the market of lighting components based on LED technology. SQS Intelligent Light project introduces especially a concept or a platform for solutions of LED light modules (light engines) and their production, both designed with maximum flexibility for custom-made modifications. SQS FireFly offers two basic solutions of high brightness LED modules - FF-01 for low voltage DC (5-30V) and FF-02 for high voltage AC (230V) power supply. The modules in the form of hybrid integrated circuits (HIC) contain all necessary circuitry – they just have to be connected to power supply. Designers and manufacturers of lighting solutions are getting powerful components for wide range of industrial applications.

FireFly - LED Light Sources by SQS
FireFly - LED Light Sources by SQS

 

 

 

 

 

 

Strategies in Light, Santa Clara, USASQS has attended a conference and exhibition Strategies in Light 2013. The event is aimed at presenting current trends in the areas of components, standards, measurements, design, and other related solutions based on LED technology for the lighting industry. For 14 years, Strategies in Light has been dedicated to providing the LED and lighting industry with a quality conference programming resulting in non-commercial educational programming for professionals across every segment of the LED/SSL market. The conference with accompanying exhibition covers the lighting industry hot topics, including discussions about solutions and practical approaches to current issues and challenges. SQS as the manufacturer of components for fiber optics and optoelectronics is going to use its years of experience to address a new market. SQS Intelligent Light project realizes production of an SQS solution of LED hybrid integrated circuits for applications in lighting.

Strategies in Light, Santa Clara, USA
Strategies in Light, Santa Clara, USA
Strategies in Light, Santa Clara, USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laser World of PHOTONICS 2013Between May 13 and May 16 SQS takes part at Laser the World of Photonics international trade fair in Munich. The LASER World of PHOTONICS trade fair and their congresses are the most important marketplaces and think tanks for the worldwide laser and photonics industry and its users. They also combine research and applications, and promote the use and further development of optical technologies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amper 2013 Trade Fair From March 19 to 22, 2013 at Brno Exhibition Center, SQS, in a joint booth with its sister company Quittner & Schimek, will exhibit at the International trade fair of electrical engineering, electronics, automation and communication Amper. SQS will present not only an overview of its fiber optic product portfolio, but also several innovations especially in the field of optical components with anti-reflective coating, splitter MiniBox, and also splitter module with special lever assisted insertion and locking system. These devices were designed primarily for applications in sensor technology, and for demanding industrial applications in the automotive, aerospace, railway, oil and gas, chemical and military industry. Come visit us at our booth number F 052, see the attached invitation.

 

 

Amper 2013 Trade Fair
Amper 2013 Trade Fair
Amper 2013 Trade Fair
Amper 2013 Trade Fair

 

 

 

Daphne Consortium Final Meeting On February 21, 2013 the final meeting of Daphne project participants was held in Hamburg, Germany. SQS has taken part in Daphne since 2009. The project aims to the development of components, modules, and fiber optic networks for aircraft. At the meeting in Hamburg, representatives of individual participating companies introduced their results not only in presentations at the conference, but also at the accompanying exhibition where the specific solutions were on display. SQS representatives gave two lectures on PLC splitters, special splitter modules design, and application of PLC splitters in aircraft composite shell monitoring through embedded optical fibers. SQS solutions were also presented at the accompanying exhibition.

 

 
Daphne Consortium Final Meeting
Daphne Consortium Final Meeting
Daphne Consortium Final Meeting

 

 

SQS PLC Splitter MiniboxSQS PLC splitters in the version of Minibox are a good choice for mechanically demanding applications in the field of telecommunications and sensor technology where the size of PLC splitter box matters. PLC splitter is inserted into the aluminum chassis which significantly improves its mechanical properties. Quick connection of fiber optic patch cords is maintained by the Minibox Interface adapter that can be modified on the basis of customer demand. PLC Splitter Miniboxes feature significantly improved mechanical properties in a very compact, rigid design with minimal external dimensions even for splitting ratio of 1x8. Benefits: • Improved mechanical properties while maintaining minimal PLC splitter box external dimensions. • Minibox Chassis made of anodized aluminum. • Wavelength range 1260-1650nm. Applications: • FTTX, G-PON, GEPON, XGPON. • CATV • Measurement and sensor systems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pf-2013We wish you a merry Christmas and a happy new year! All the best from SQS Fiber Optics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQS Vláknová optika se 20. – 21. 11. 2012 zúčastnila konference a výstavy FOHEC (Fiber Optics in Harsh Environments Conference) v britském Swindonu. Ilja Kopáček z SQS vystoupil s přednáškou „Splittery pro náročná prostředí v aplikacích pro AirPON“ (AirPON - síť PON na palubách letadel). SQS, jako člen skupiny DAPHNE, se účastnila také dvoudenní doprovodné výstavy, kde přestavovala především speciální splitterový modul s pákovým zasouvacím a zamykacím mechanizmem pro připojení do RM boxů na palubách letadel, a sériové/paralelní uspořádání RM boxů. K účastníkům konference FOHEC v minulosti patřili hlavně zástupci firem z leteckého, kosmického, obranného a námořního průmyslu, její zaměření však postupně přilákalo také účastníky z automobilového, železničního, ropného, plynárenského, chemického a vojenského automobilního průmyslu.

SQS at FOHEC12, Swindon, UK
SQS at FOHEC12, Swindon, UK
SQS at FOHEC12, Swindon, UK
SQS at FOHEC12, Swindon, UK

 

 

 

 

 

ECOC 2012Between 17 and 19 September 2012 SQS will take part in the already traditional event of its marketing plan - an international exhibition and conference ECOC, this year held in Amsterdam, Netherlands. If you plan on visiting ECOC and if you are interested in any of our products or services, we would be pleased to welcome you at our stand No. 231. SQS will present a complete product portfolio of fiber optic components and services in research and development, process development and contract manufacturing. SQS’s company presentation is going to include fiber optic products from all current SQS product groups: - Optical interconnect cables with standard optical fibers and optical connectors, - Planar fiber optic splitters based on PLC technology (symmetric, asymmetric), - Fiber-optic routes monitoring system MLS, - Special fiber optic components (optical interconnect cables with increased mechanical protection, multi-fiber patch cables with multi-fiber MPO connectors, v-groove optical fiber array, 2D optical fiber array, fiber optic boxes for splitting the multi-fiber optical cables, hermetic optical fiber feed-through bushings, plug connections for high-power signal transmission, PM fiber optic assemblies, etc.) SQS will present also some newly developed products especially fiber optic components with antireflection coating. SQS Vlaknova optika a.s. has developed a new technology for application of an optical antireflection coating to the surface of fiber optic components (e.g. connector ferrules, lenses, fiber optic arrays etc.) to reduce unwanted back reflections of transferred optical signal. Thanks to the newly developed technology SQS may design and manufacture special fiber optic connector interfaces operating over defined wavelength range capable of transferring high-power signals with low reflectivity. Moreover, by applying the antireflection coating to polarization maintaining (PM) optical fiber assemblies, SQS may guarantee not only current excellent value of polarization extinction ratio (PER) but also an excellent value of back reflection which makes them predisposed to the most demanding applications, e.g. in sensor technology.

ECOC 2012
ECOC 2012
ECOC 2012
ECOC 2012
ECOC 2012
ECOC 2012
ECOC 2012
ECOC 2012
ECOC 2012
ECOC 2012
ECOC 2012