facebook youtube
1. 1. 2020 - 30. 6. 2023
V realizaci

LED VISION

Cílem projektu je návrh a vývoj funkčních vzorků speciálních LED (Light-Emitting Diode) zdrojů, které budou umožňovat nové aplikace vyžadující LED zdroje různých vyzařovacích charakteristik a světelných výkonů. Na základě vyvinutých LED zdrojů bude realizován prototyp a ověřená technologie kompaktního osvětlovacího LED modulu, obsahujícího jak samotný LED zdroj, tak i osvětlovací optické vlákno/vlákna, pro bezpečnostní aplikace a automobilový průmysl.

1. 1. 2020 - 30. 6. 2023
V realizaci

HILASE-MSF

Cílem projektu je vývoj spolehlivého vláknově-optického systému pro přenos laserových pulzů mikrostrukturním vláknem se špičkovým výkonem > 1 GW. Vývoj bude veden tak, aby bylo možné využít technologii spolu s laserem s vlnovou délkou 1030 nm, opakovací frekvencí desítek Hz a sub-pikosekundovou délkou pulzů vhodné pro laserové mikroobrábění.

1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
V realizaci

POS

Cílem projektu je vývoj nových technologií vysoce přesného CNC obrábění a dokončování pro dosažení specifických pokročilých funkčních vlastností optomechanických komponent. Vyvinuté postupy a metody umožní dosažení klíčových parametrů součástí optomechanických sestav, kterými jsou přesnost rozměrů a tvarů, profil povrchu a definované optické vlastnosti povrchů.

1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
V realizaci

MEMS_ESO

Cílem projektu je výzkum a vývoj funkčního vzorku nové struktury vzorku MEMS inerciálního senzoru včetně výzkumu optického vyčítání a ověření funkčnosti vzorku měřením. Součástí tohoto cíle je výzkum inovativní architektury budicích obvodů a vývoj řídicí a budicí elektroniky ve formě integrovaného obvodu, včetně vývoje ověřené technologie rychlého a precizního laserového obrábění definovaných soustav cylindrických otvorů mikrometrových rozměrů v opticky transparentních materiálech a vývoj interferometrické metody pro měření pohybu MEMS struktur v řádech jednotek nanometrů.

1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
V realizaci

FCA

Cílem projektu je vývoj vysoce přesného vláknového pole s kolimátory optických svazků a následné protokolární ověření technologie jeho výroby. Jedná se o vláknová pole s precizním uchycením vláken a kolimátorů v přesně cylindrických otvorech s možností jednotlivého doladění.

1. 12. 2016 - 31. 12. 2019
Projekt realizován

HILASE

Cílem projektu byl aplikovaný výzkum a experimentální vývoj spolehlivého vláknově-optického systému pro přenos laserových pulzů se špičkovým výkonem x 100 MW.

1. 1. 2016 - 31. 12. 2017
Projekt realizován

HiLight

Cílem projektu byl vývoj nové technologie pro vysoce účinné a výkonné LED a laserové moduly pro osvětlovací aplikace. Abychom dosáhli na vyšší energetickou účinnost a zvýšení intenzity světla, budeme vyvíjet nový monokrystalický luminofor s optimalizovanými optickými vlastnostmi. Kromě toho bude vyvinut nový laserový proces strukturace povrchu luminoforu. Aplikačně projekt míří na novou generaci světelných zdrojů generujících bílé světlo v oblastech jako automotive, světlomety nebo venkovní osvětlení.

1. 1. 2015 - 31. 12. 2018
Projekt realizován

MOVO

Cílem projektu bylo: 1. Vyvinout zcela nový elektro-optický modulátor volnosvazkového světelného paprsku o vlnové délce 2,1 um s rychlou odezvou pod 1 us 2. Vyvinout zcela nový elektromagneto-optický modulátor volnosvazkového světelného paprsku o vlnové délce 2,1 um s rychlou odezvou pod 1 ns. 3. Pro tyto modulátory navrhnout a připravit speciální skla s nanočásticemi kovů, zejména Fe, Ni,Co, Cu, Ag, Au a Pt. 4. Řídit velikost a tvar nanočástic ve speciálních sklech tepelným zpracováním za současného působení elektrického nebo magnetického pole. 5. Měnit index lomu těchto speciálních skel s nanočásticemi působením elektrického nebo magnetického pole. 6. Vyvinout a ověřit technologie výroby speciální skel a technologii výroby modulátorů.

1. 1. 2015 - 31. 12. 2018
Projekt realizován

TLAPA

Cílem projektu byl transfer výsledků výzkumu z výzkumných organizací do výrobní sféry, který v konečném důsledku povede k zavedení výroby a nasazování v praxi nových typů vláknových laserů, zejména v progresivních průmyslových a medicínských aplikacích ve spektrální oblasti kolem 2 μm. Výsledné vláknové lasery na bázi optických vláken dopovaných thuliem budou nabízeny jako samostatné řešení (OEM) nebo integrované v plně automatizované procesní stanici (buňce).

1. 7. 2014 - 31. 12. 2017
Projekt realizován

SOFTGLASS

Cílem projektu byl zejména vývoj prototypu zdroje širokospektrálního optického signálu a zavedení poloprovozů komponent na bázi vláken z měkkých skel pro generaci širokospektrálních optických signálů, resp. sériové výroby.

1. 7. 2014 - 31. 12. 2017
Projekt realizován

MODLAS

Předložený projekt má čtyři hlavní cíle: 1. Vyvinout a do seriové výroby připravit čerpací laserový modul 2. Navrhnout, vyrobit a otestovat optický vazbový člen 3. Vyvinout technologii pro výrobu vazbového členu procesem lisování (IGMP) 4. Navrhnout reflexní vrstvu a vyvinout technologii pro její nanášení

1. 7. 2014 - 31. 12. 2017
Projekt realizován

DOPLIGHT

Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum nových aplikací výkonových LED při sloučení dvou základních funkcí, pro které jsou LED určeny. První funkcí je osvětlování a druhou stejně významnou je bezvláknová komunikace mezi koncovými zařízeními (objekty). Hlavní oblasti aplikací jsou inteligentní moduly pro automobilový průmysl s rozvojem funkcí obrysového a denního osvětlení s možností optické komunikace mezi vozidly a vozidly a infrastrukturou, dále zde patří inteligentní moduly pro nejširší aplikace, které využívají sloučení obou základních funkcí (osvětlování a komunikace) do jednoho uzavřeného celku.

1. 7. 2014 - 31. 12. 2017
Projekt realizován

SERS

Cílem projektu byl vývoj, optimalizace a výroba senzorových prvků schopných řádově zvýšit citlivost a odezvu standardních ramanových případně fluorometrických fotometrů.

1. 7. 2014 - 30. 6. 2017
Projekt realizován

OpH

Cíli řešení projektu byly návrh a realizace optického pH-metru vhodného pro měření biologických vzorků (rozsah pH cca 5,5-7,5) v mikroskopickém měřítku (rozlišení pod 50 mikrometrů), který v současné době není na domácím ani světovém trhu dostupný.

1. 1. 2014 - 31. 12. 2019
Projekt realizován

ADOSE

Prvotním cílem centra kompetence bylo nalézt udržitelnou základnu pro spolupráci průmyslových podniků zaměřených na high-tech a klíčových univerzit v České republice v oblasti senzorových technologií.

1. 1. 2013 - 31. 12. 2016
Projekt realizován

SAFETY/OSAF

Projekt je orientován na řešení bezpečnostních problémů optických vláken a kabelů. Jedním z cílů bylo monitorování rozložení teploty uvnitř silových vodičů spolu se specifikací polohy teplotního profilu, další část projektu se zabývala problematikou urychleného stárnutí optických vláken a kabelů při jejich zatěžování vysokými optickými výkony, které ve vláknech vznikají vlivem optických zesilovačů nabo jako důsledek nasazení DWDM a UHWDM systémů.

1. 1. 2013 - 31. 12. 2016
Projekt realizován

VODKA

Vláknově optický přístup pro detekci kapalin představuje významné výhody ve srovnání např. s polovodičovými a elektronickými přístupy detekce.

1. 3. 2013 - 31. 12. 2014
Projekt realizován

FOUVS

Plánovaným výstupem projektu byla konstrukce prototypu systému pro detekci UV záření. Detekční systém byl zkonstruován na unikátní bázi kombinující vláknově optické komponenty, které odolávají vysokým teplotám i elektromagnetickému rušení a dále detekční jednotku vybavenou elektronikou pro vyhodnocení a zobrazení naměřené intenzity UV záření.

1. 1. 2008 - 30. 9. 2010
Projekt realizován

SMATECH

Cílem tohoto projektu Euréka SMATECH bylo komplexně vypracovat technologii výroby i souvisejících manipulačních procesů těchto mechanických spojek optických vláken.

1. 1. 2008 - 31. 12. 2011
Projekt realizován

MOFIC

Cílem projektu byl vývoj nových optických součástek (zařízení) pro optické komunikace založených na unikátních nelineárních a lineárních vlastnostech nové třídy optických vláken - mikrostrukturních vláken.

1. 1. 2012 - 31. 12. 2015
Projekt realizován

EYE SAFE

Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj optických vláknových součástek pro laserová zařízení pracující ve spektrální oblasti v okolí 2 mikrometrů.

1. 3. 2011 - 31. 12. 2014
Projekt realizován

FOGS

Plánovaným cílem navrhovaného projektu byla realizace prototypu detekčního systému, který bude určen pro detekci oxidu uhličitého. Detekční systém bude zkonstruován na unikátní bázi kombinující opticko-chemický převodník, vláknově optické komponenty a křemíkový čip.

1. 1. 2011 - 31. 2. 2013
Projekt realizován

PAPREP

Návrh a realizace optického přepínače optických paketů.

1. 1. 2011 - 31. 2. 2013
Projekt realizován

PAPREP

Návrh a realizace optického přepínače optických paketů.

1. 1. 2011 - 31. 2. 2013
Projekt realizován

POLYPLAN

Projekt byl zaměřen na návrh technologií pro optické integrované obvody realizované na polymerech (SU8, PMMA, PMMI, NOA a dalších.) a jejich využití pro konstrukci optických struktur pro informatiku a senzoriku (např. sítě PON-FTTH nebo senzory v leteckétechnice).

1. 9. 2009 - 28. 2. 2013
Projekt realizován

DAPHNE

Cílem projektu bylo přinést výhody fotoniky pro datovou komunikaci letadel implementací vysoce integrované optické infrastruktury schopné podporovat více letadlových sítí přes lehčí a modulárnější fyzickou vrstvu, čímž se zlepší výkon (připojení, flexibilita, šířka pásma a kanál) ve srovnání s dnešní různorodou infrastrukturou elektrických datových komunikací.

1. 1. 2000 - 31. 12. 2002
Projekt realizován

TAMSOT

TAMSOT - je samostatně pracující optoelektronické zařízení, připojtelné na provozně živá nebo rezervní optická vlákna optických kabelových tras, provádějící metodou kontinuálního měření výkonové úrovně pomocného signálu nepřetržitou dlouhodobou kontroluzákladních funkčních přenosových parametrů kabelové části linkového traktu a zajištění bezprostřední signalizace případů překročení jejich povolených tolerancí. TAMSOT je modifikovatelný systém, široce aplikovatelný na stávající optické sítě všech úrovnía typů bez jakýchkoliv omezení nebo narušení provozu.